FAMILJEHEM

Familjehem

Det finns stora skillnader i att vara familjehem mot att vara en ”vanlig” familj. Som familjehem tar man emot ett okänt barn eller ungdom till sin familj. Man öppnar också sitt hem för insyn och granskning av socialtjänst och barnets biologiska nätverk. Det kan innebära utmaningar som man kanske inte hade räknat med, ibland kanske man tvivlar på om man verkligen klarar av det. Barn som placeras i familjehem har ofta större behov än de ”egna” barnen, på grund av de upplevelser de har bakom sig och att de blivit separerade från sina föräldrar. Det kan vara tufft och tålamodsprövande att som familjehem möta och ta hand om allt detta, men många vittnar om att det samtidigt ger mycket glädje och tillfredsställelse.

 

Hur länge barnet behöver stanna i ett familjehem beror bl.a. på anledningen till att barnet är placerat. Ibland kan det handla om några månader, ibland flera år, ibland hela barnets uppväxt.

Jourhem

Jourhemsplaceringar skiljer sig på många sätt från de övriga uppdragen. Dels förväntas det oftast att en vuxen ska vara hemma på heltid och barnet som behöver placeras stannar under en kortare tid. Jourhemsföräldrar har dessutom ibland bara någon timme på sig för att förbereda sig inför ett barns ankomst. Barn som placeras i jourhem kan ofta befinna sig i ett chocktillstånd p.g.a. omständigheterna som gjort att det behöver placeras i en annan familj samt att de blivit separerat från sina biologiska föräldrar. Som jourhemsförälder ska man kunna öppna sitt hjärta för varje barn och alltid visa respekt för det placerade barnet och dess familj oavsett förhållanden.

 

Under tiden ett barn bor i ett jourhem ska en utredning göras om barnets situation och vad som är bäst för barnet i det långa loppet. En utredning ska genomföras inom fyra månader. Barnet stannar alltså i ett jourhem en kortare tid, tills det antingen kan åka hem till sin familj igen eller tills det får komma t.ex. till ett familjehem..

Frågor & svar


Jag vill bli familjehem, hur går det till?

Om ni skulle vara intresserad av att bli familjehem till ett eller flera barn kan ni börja med att läsa informationen som finns här på vår hemsida och bläddra igenom "ett hem att växa i". Om ni fortfarande är intresserad skriver ni via vårt kontaktformulär på hemsidan alternativt mailar oss. Ni får därefter ett frågeformulär samt BRA-fam att fylla i. Här blir ni ombedda att fylla i era personuppgifter, hur er familjebild och boendesituation ser ut, vad ni har för sysselsättning, vad ni har för bakgrund, om ni har någon erfarenhet av vara familjehem samt varför ni vill bli familjehem.

 

Ni behöver också begära handlingar av olika myndigheter, det som krävs är:

•Polisens Misstanke samt belastningsregister för HVB och familjehem för alla över 15 år i hushållet

•Socialregister, inhämtas från de kommuner ni bott i de senaste 5 åren

•Registerutdrag från Försäkringskassan

•Skuldfrihetsintyg som inhämtas från Kronofogdemyndigheten

 

När ni fått hem alla intyg skickar ni de obrutna/oöppnade till oss. Viktigt att tänka på är att vi vill ha in samtliga ovanstående registerutdrag från samtliga vuxna i hushållet, registerutdrag från polisen vill vi ha från alla över 15 år i hushållet. 

I nästa steg kommer vi att påbörja en kvalificerad familjehemsutredning där vi kommer på hembesök och intervjuar er i ert hem och kompletterar de uppgifter ni redan besvaret i det inledande skedet av processen. 


Jag förekommer i något av ovanstående register. Betyder det att jag inte kan bli familjehem?

Det beror givetvis på vad det är för brott och hur lång tid som förflutit sedan det begicks. Vi gör alltid en helhetsbedömning utifrån inkomna uppgifter och vårt personliga möte. Med andra ord behöver inte en gammal skuld automatiskt innebära att man diskvalificerar sig som familjehem. Vårt uppdrag är att göra en helhetsbedömning om ni har de personliga egenskaper och lämplighet som behövs för att tillgodose ett eller flera barns behov.

 

Vad innebär en familjehemsutredning?

För att bli godkänd som familjehem måste man enligt Socialtjänstlagen genomgå en familjehemsutredning. Utredningen är omfattande och görs i form av djupintervjuer, enligt Socialstyrelsens rekommendationer. När intervjuerna är klara görs en sammanställning som analyseras där man belyser starka och svaga sidor. Därefter görs en bedömning om man blir godkänd som familjehem eller inte. Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några perfekta familjer, utan att man är ärlig genom hela processen.


Kan man vara familjehem och samtidigt arbeta heltid?

I de flesta fall kan man arbeta heltid. Varje barn som placeras har sina specifika behov. Vi kommer tillsammans med dig/er samråda om vad för placering som passar för just din familj. Majoriteten av uppdragen vi får kräver att minst en vuxen är hemma på heltid inledningsvis, vissa uppdrag kräver att minst en vuxen är hemma tillsvidare. 

 

Får familjehem ersättning?

När ett barn blir placerat hos dig utgår en ekonomisk ersättning, den är sjukpennings- ,försäkrings- och pensionsgrundande. Det utgår en omkostnadsersättning samt en arvodesdel. Omkostnadsersättningen ska täcka de omkostnader som uppkommer i samband med att det kommer en ny familjemedlem tex. mat, personlig hygien, kläder, fritid. Arvodesdelen är den del som är din lön för det uppdrag som ni åtagit er.